Celem Fundacji Centrum Współpracy Międzynarodowej jest wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej
Cele Zrównoważonego Rozwoju
Cele, dla których działa nasza fundacja i które odzwierciedlają kolory naszego logoCel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

1Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

4Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi
oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

11Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
13Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu

16Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
17
Nasza wizja dalszych działań strategicznych
Tworzenie programów współpracy i tworzenie powiązań sieciowych pomiędzy migrantami z Białorusi (studentami, wolontariuszami z organizacji pozarządowych z Białorusi, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu z powodu presji, ekspertami, przedstawicielami biznesu, dziennikarzami, artystami) z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, inicjatywami, mediami, biznesami, które są zainteresowane we wsparciu i realizacji własnych projektów społecznych na Białorusi
Nasi partnerzy
Organizacje, z którymi współpracujemy i które wspierają nas
Więcej o naszych działaniach